ROK 2020 A JAK HO PŘEŽÍT VE ZDRAVÍ

Nevím, zdali si to uvědomujete přátelé, ale žijeme v novém prostředí, které klade na naše fyzická těla a psychiku velké nároky. Zjišťujeme, že způsob, jakým jsme žili ještě nedávno v letech minulých, jde nyní jenom velmi těžko realizovat.

Někteří z nás mají potřebu jít večer dříve do postele, jiní nespí téměř vůbec. Střídání nálad i několikrát během jednoho dne, či náhle přicházející smutek jakoby bez příčiny. Náhlý nedostatek energie, který vede i během dne ke zdřímnutí, pokud k tomu máme možnost. Je to snad tím, že stárneme? Musím odpovědět, že není, anebo pouze okrajově. Pocity výše uvedené mají i mladí a zdraví lidé. Co je tedy jinak?

Současné okamžiky našeho života se odehrávají v prostředí Transformace. Co si pod tímto pojmem máme představit? Naše planeta matka Země stejně jako naše sluneční soustava změnila své energetické frekvence. Naše nedokonalé smyslové orgány energii a její změny nevidí, ale to neznamená, že neexistují.  Odlišné a nové frekvence kosmického záření dopadajícího na Zemi, stejně tak jiná intenzita a kvalita slunečních paprsků, razantní snížení magnetického pole Země, zvýšení Schumanovy rezonance (srdeční frekvence naší planety) z hodnoty 7.83 HZ na 8.5-16 Hz, to jsou jenom některé faktory měnícího se životního prostředí, ve kterém žijeme své každodenní životy.

Další typickou novou skutečností je odhazování masek „lidé už nejsou schopni přetvářky, a tak najednou je zřejmé kdo je kdo“. Je těžké nadále lhát a pokud to zkusíme, pravda si velmi rychle najde cestu na povrch.

Chybování a nedůslednost v naší životosprávě, ale i myšlení a emocích, vede velmi rychle k nemoci. Doba, kdy rakovina byla důsledkem mnoha předchozích let nesprávného života je pryč, stejně tak jako projev ostatních fyzických nemocí. A NAOPAK. Návrat k čistotě našich myšlenek a úmyslů, budování vnitřního klidu bez ohledu na zevní okolnosti, naslouchání potřebám těla a duše, vede k nezvyklé odolnosti a k fyzickému zdraví. Vzpomínáte na Popelku, jak třídila hrách a popel? Tak to je ono, naše životy dospěly nyní do fáze nezbytné upřímnosti a probuzení v nás těch prastarých hodnot, jako jsou poznání sama sebe, bezpodmínečná láska, pokora, soucitnost, empatie a slušnost. Dále si ale musíme uvědomit hodnotu všech prožívaných emocí, a umožnit tedy i těm tzv negativním se projevit. Pozitivní i negativní emoce nám uškodí nejvíce pokud je v sobě zadržujeme a neprojevíme. Z tohoto pohledu není žádná emoce dobrá, anebo špatná, ale rozhodující je kdy, a za jakých okolností, je motorem našeho konání.

Dnes jsem se pokusil jenom naznačit změnu našich životních podmínek. Nové a náročné prostředí transformace je pro někoho darem, a pro jiné jejich koncem. Další fyzická existence našich těl, a tedy naše budoucnost na této planetě, je podmíněna naší poctivou každodenní prací na sobě, našich myšlenkách, emocích, životosprávě a víře v něco, co nás přesahuje a je naprosto objektivní. Jestli to nazveme Bohem, Univerzem, Matkou přírodou, Láskou, to je jen na nás.

 

Přeji vám všem zdraví a štěstí

Slávek

 

NOVÁ ZEMĚ

Vážení přátelé,

nadlouho jsem se odmlčel a nepsal nové články. Nebylo to leností, ale jen dalším tříděním informací, a také prací na sobě v této složité době. Chtěl bych vám dnes nastínit, k jak velkým změnám prostředí života na Zemi došlo, proč se tak stalo, a předat můj návod, jak to vše ustát a přežít.

V předchozích článcích na našich stránkách, jsem předával informace, které pro řadu z vás byly nové, netradiční a odlišné od mainstreamu moderní medicíny „založené na důkazech“(rozuměj sloužící zájmu farmaceutických koncernů).  Kladl jsem důraz na převzetí osobní odpovědnosti každého z nás za budování, a udržení svého dobrého zdraví, akcentoval jsem rozhodující roli kvality našich myšlenek a emocí, na zdravotní stav a fungování těla. Byl opakovaně zmíněn životadárný vliv pravidelného pohybu, dostatku čisté vody a vhodné  stravy. To vše platí i nadále. Mým dnešním úkolem je vysvětlit změnu životních podmínek na zemi, prostředí, ve kterém se odehrávají naše životy, a příchod nových
vysokovibračních energií, přetvářející naší matku Zemi na Novou Zemi.

Rok 2012, byl již dlouho dopředu označen jako rok konce světa, katastrofické scénáře a proroctví odrážela pouze nepochopení předpovídaných událostí mnoha proroky, ale zejména Mayským kalendářem. Rok 2012 neznamenal konec světa, a bylo vysvětleno špatné pochopení jinak bezchybného mayského proroctví. Nepředpokládalo totiž konec světa, ale konec jedné velmi dlouhé éry života na zemi. Lidé nadaní mimosmyslovým vnímáním, ale také závěry pokročilé nové fyziky, matematiky a biologie, přinášely znepokojivé informace o změnách životních podmínek. Také o nových silných kosmických energiích dopadajících na zemi, či změnách lidského genetického kódu (genomu)a hrozícím přepólováním planety země apod.

Změny, započaté v roce 2012, pokračují do dnešních dnů. Klimatické proměny, tornáda, vichřice, zemětřesení, vymírání celých živočišných či rostlinných druhů, neúčinnost mnoha dříve spolehlivých léků, nová onemocnění, radikalizace lidského myšlení a jednání, to vše ukazuje na fakt, že žijeme v dříve neznámém, novém a náročném prostředí. Je to zcela odlišné od dosavadních zkušeností, nejenom naší generace, ale i mnoha předchozích. Blíží se tedy, díky těmto změnám, pád do apokalypsy a konec světa? Je to také náš konec jako lidstva?

Přátelé není to konec, je to nový začátek, jehož cílem je proměna na planetě Zemi, přechod do vyšší úrovně vědomí a povznesení na vyšší energetickou a duchovní úroveň matky Země a jejích dětí, všeho živého i neživého. Existence v této Nové Zemi je a bude, stále více postavena na jiných zákonitostech, a bude klást, a už klade, přísnější požadavky na naše lidské myšlenky, emoce a činy.

Už mnohokrát jsem upozorňoval na fakt, že rozhodující vliv na kvalitu našeho života a zdravotní stav, mají neviditelné, ale o to silnější energie, pracující v našich nehmotných energetických tělech (vitálním, emočním a myšlenkovém).  Tok a frekvence těchto energií, rozhoduje o kvalitě a fungování našich tělesných buněk a orgánů, a řídí chod fyziologických procesů. Kvalita těchto energií a úroveň frekvence jejich vibrací ve finále rozhodují, o zdraví nebo nemoci, či našem fyzickém zániku tedy smrti. Z toho vyplývá, v podmínkách Nové Země, ještě více apelovat na změnu kvality myšlenek a emocí u léčených lidí, a probuzení spirituality u doposud trpícího pacienta.  Jak v minulosti dokázalo osobním příkladem mnoho na smrt nemocných, lze utéci i hrobníkovi z lopaty. Většinou sami, bez cizí pomoci a intuitivně, provedli změnu ve svém softwaru, právě při vědomí blížícího se konce. Ještě přesvědčivější jsou výsledky opravdového člověka a génia pana Vladimíra Kafky, při léčení pacientů v terminálním stadiu rakoviny.  Akademický malíř, ve svém ateliéru místo malování obrazů, inspiroval na smrt nemocné k životu. Učil je, těžkou nemoc přijmout, milovat ji jako svoji součást, pochopit její poselství směřující ke změně v dosavadním způsobu života. Učil soustředit se ne na nemoc a obavy, ale na radostné plány a vyhlídky do budoucna. Mnoho na smrt nemocných dokázalo kvantový skok ve svém vědomí, a zcela se navzdory zkušenostem, statistikám a prognózám lékařských kapacit, se uzdravili. Ano, stovky lidí se dokázalo s Vladimírovou pomocí zázračně uzdravit, a jistě mnozí z nich mu posílají na druhý břeh své díky a lásku.

Co se děje na naší Nové Zemi, a jak máme žít a přežít tuto dobu transformace?

1. Komprimuje se čas a vše se zrychluje.

Pokud jsme v minulosti chybovaly ve svém myšlení, emocích, nebo životním stylu, nemoc se nakonec vždy, podle typu chybného způsobu života, projevila a dostavila, většinou ale po delší době. V dnešní době, se naše prohřešky a stíny, projeví velmi rychle. Doba, kdy vznik rakoviny trval léta chybného života, je pryč. Na čištění naší karmy už moc času nezbývá.  Vzdálenost mezi příčinou a následkem,  se tedy dramaticky zkrátila. Ale pozor, také naopak!  Změna našeho vnitřního nastavení pozitivním směrem, a vážně míněné uchopení života, vede k rychlým uzdravením nejenom tělesného fungování, ale všech životních okolností. Vše, co nyní vyšleš, se ti rychle vrátí. (turbo)

2. Pochopení nadpozemských věčných zákonů vesmíru a jejich uvedení do každodenního života, je manuálem pro zdravý život na Nové Zemi.

Jaké zákony mám na mysli? Nic nového pod sluncem, tyto zákony vyslovil mnohokráte v minulosti Ježíš, a mnoho jiných avatárů. Podle těchto zákonů žije nevědomě mnoho lidí, aniž by si je uvědomovalo, protože k nim přišlo správnou výchovou v dětství, svojí duchovní čistotou a správnou
mírou poučení ze svých chyb. Stačí: nezabíjet, nekrást, nepodléhat nenávisti, závisti, pýše, lakotě, žárlivosti, závislosti a strachu. Cílem je milovat bližního, jako sebe sama. Pochopit, že ty a já, jsme jedno.

Obstojíme v nových životních podmínkách uchopením a prohloubením naší duchovní moci, kterou zapomenutou nosíme všichni od nepaměti v sobě.

Naše duchovní proměna umožní fyzické přežití v nových energetických kvalitách na planetě Zemi, a dojde k přizpůsobení tělesných pochodů vysokým energetickým vibracím. Současně se budou objevovat nové báječné dovedností, probuzení mimosmyslového vnímání, telepatie apod.
Naše proměna neposlouží ale pouze nám, ale všemu živému okolo (vědomí má třeba i kámen). Dosažení vyšší úrovně vědomí jednotlivce přispívá ke zvýšení hladiny vědomí naší matky Země a ochrání jí tak, od možné zkázy.

Jedinou nadějí a doporučením pro šťastný a zdraví živost na Nové Zemi, je změna v každém z nás, a na tom pracujme neúnavně a odhodlaně. Pokud nastoupíme cestu směrem od tmy ke světlu, pak přežijeme a zažijeme krásný život, o kterém se nám ani nesnilo. Prospějeme nejenom sobě, ale
také celku. Nejnovější koncepce fyziky a kosmologie  dokazuje, že ve vesmíru, i přes jeho nekonečnost, vše souvisí se vším. Celý vesmír čeká se zatajeným dechem, jakou cestou se vydáme pro dobro své, ale i veškerenstva.

Vítejte v Nové Zemi  a buďte zdrávi

Slávek

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OD HLAVY K PATĚ: BŘICHO

Oblast břicha nás na druhém člověku většinou zaujme na první pohled a to zejména díky vysoké frekvenci nadváhy u naší populace. Vyklenuté břicho s oslabenou břišní stěnou představuje problém nejenom estetický, ale i zdravotní. Břišní stěna, bránice a pánevní dno se podílejí rozhodujícím způsobem na dechové funkci. Pokud je břicho povolené a jeho svaly ochablé dochází k narušení mechaniky a účinnosti dýchání. Současně dochází k poškozování bederní páteře, posunu nebo výhřezu meziobratlové ploténky. Celkově vadné držení těla při oslabené břišní stěně jenom dokresluje celý smutný obrázek.

Břicho je sídlem důležitých tělesných orgánů: jater, žlučníku, části jícnu, žaludku, slinivky , tenkého a slepého i tlustého střeva, nadledvin, ledvin , močového měchýře, prostaty a vaječníků. Bolesti břicha mají akutní nebo chronický charakter. Náhlá břišní příhoda je život ohrožující stav.

PANCREATITIDA-zánět slinivky břišní

Náhle vzniklé bolesti v nadbřišku, velmi silné, směřující do zad mezi lopatky, nevolnost, zvracení, řídká stolice a zvýšená tělesná teplota.
Provokujícím momentem vzniku potíží je výraznější dietní chyba, mnoho alkoholu, tučného jídla a psychický stress. Nejčastější je kombinace zmíněných prvků. Pacient je pro bolesti velmi neklidný, úlevovou poloha je v předklonu nebo v poloze na všech čtyřech.

– co nejrychleji dopravit pacienta do nemocnice, přivolat RZP, do vyšetření nic nejíst.

ŽLUČNÍKOVÁ KOLIKA

Bolesti v pravém podžebří s vyzařováním pod pravou lopatku, nevolnost, zvracení hořkých šťáv.

-vyšetření praktickým lékařem, chirurgem.

CHOLECYSTITIDA-zánět žlučníku

Potíže stejné jako u koliky, ale navíc zvýšená tělesná teplota a zimnice.

-co nejrychleji do nemocnice na chirurgickou ambulanci, případně
přivolat RZP.

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU
Bolesti v nadbřišku, levém podžebří a šíření pod levou lopatku, bolest se zhoršuje bezprostředně po jídle, časté pálení žáhy.

VŘEDOVÁ CHOROBA DVANÁCTERNÍKU

Bolesti  v nadbřišku, typicky přicházející  nalačno. Jídlem se bolesti mírní.

-vyšetření  gastroskopické určí diagnózu

KRVÁCENÍ ZE ŽALUDKU

Bolesti v nadbřišku, zvracení jasně červené krve, stolice černá dehtovitá.

-okamžité vyšetření na chirurgii , přivolání RZP

APENDICITIDA-zánět slepého střeva

Bolesti začínající v nadbřišku , během několika hodin se stěhují do pravého podbřišku, nevolnost , zvracení , zvýšená tělesná teplota , úleva vleže s pokrčenými dolními končetinami , ve stoje nemožnost se narovnat.

-okamžité vyšetření a hospitalizace na chirurgii , do vyšetření nic nejíst.

LEDVINOVÁ  KOLIKA

Pulsující bolest v podbřišku vlevo nebo vpravo , bolest v bederní krajině , nevolnost , zvracení , stopa krve v moči. Příčinou je cestování kaménku nebo písku močovými cestami.

-vyšetření praktickým lékařem, urologem, chirurgem

ZÁNĚT LEDVIN

Tupá bolest v bederní krajině, někdy jsoucí do podbřišku , zvýšená tělesná teplota, zimnice, zvracení, Citlivost bederní krajiny na otřesy.

-vyšetření na interní ambulanci

V případě vzniku břišní bolesti doporučuji dlouho nečekat a raději jít k lékaři. Někdy je za bolestí břicha banalita, ale často i nebezpečný stav. Nechoďte tedy s každým „prdem“ k lékaři, ale uděláte menší chybu, když půjdete „zbytečně“ nežli pozdě.

Do oblasti břicha se také promítají dvě důležitá energetická centra :Čakra  křížová-sexuální   a Čakra solární pleteně

Křížová 2. čakra-sexuální čakra

je umístěna mezi pupíkem a pohlavními orgány, má oranžovou barvu, reguluje  tělesné tekutiny: moč , vaginální sekret , sperma a sliny. Řídí funkci reprodukční soustavy, vaječníky, oblast pánve a močový měchýř.  Blokáda této čakry se projevuje potlačováním emocí a sexuální chladností. Na křížovou čakru se vážou onemocnění varlat, prostaty a cysty na vaječnících.

Solární 3. čakra-čakra solární pleteně

je umístěna 2 cm nad pupíkem, má žlutou barvu. Je zdrojem pocitu vřelosti, veselosti a sdílnosti. Solární pleteň reguluje slinivku břišní, játra, žlučník, žaludek, nervovou soustavu, slepé střevo, bránici, tlusté střevo a část tenkého střeva. Zablokování čakry solární pleteně se projevuje neklidem, nespokojeností a malou ambiciózností. Dochází pak k nemocem souvisejících orgánů, hlavně  jater, slinivky-cukrovka a břišní kýly.

Jak prospět našemu břichu???

Břicho potřebuje co nejméně tuku a vypracované fungující svaly. Jak naznačeno výše u čaker-vyrovnané emoce na daných úrovních předcházejí vzniku onemocnění. Samozřejmě, že důležitou roli hraje zdravá strava podaná v odpovídajícím  množství  a její správné načasování v průběhu dne. Co nejméně  antibiotik, narušují a ničí schopnost našeho imunitního systému likvidací bakterií střevního mikrobiomu. Podrobné informace najdete v předchozích článcích.

Vážení přátelé!

Zdravé břicho s “ pekáčem buchet “ vám přeje Slávek.

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OD HLAVY K PATĚ : RAMENA A HRUDNÍK

Dělá ramena, nese celou tíhu světa na ramenou, vyplakal se mu na rameno, našli bychom ještě jiná slovní spojení.

Ramenní kloub je složitý, díky jeho propojení se svaly hrudníku, zad, ale i paží. Navíc nemá řádné kloubní pouzdro a jeho správná funkce závisí na vyváženosti všech svalových a šlachových poměrů. To je daň za pohyblivost všemi směry. Každý úraz v oblasti krční pateře, horních končetin nebo hrudníku tak negativně postihuje i funkci ramenního kloubu. Úrazy ramene se dlouho hojí a je třeba velmi rychle, jakmile to stav dovolí, provádět odborně vedenou včasnou rehabilitaci, jinak hrozí trvalé poškození jeho funkce.

Z postavení ramen už na dálku dostáváme informaci o emocích a psychickém naladění člověka. Ramena vytažená dopředu a předsunuté postavení hlavy charakterizují neprůbojného, citlivého a bázlivého jedince. Naopak rovné držení ramen a vztyčená hlava svědčí o zdravém sebevědomí, pozitivním optimistickém ladění a vitalitě.

Poranění ramenního kloubu bývá časté, stejně tak bolest a omezený rozsah pohybu v rameni i bez úrazu.

Řešením je návštěva chirurgické ambulance po úrazu ramena nebo ortopedické ambulance při neúrazových potížích.

Hrudník vytváří pevný a současně pružný obal pro životně důležité orgány – plíce a srdce. Bolest na hrudi patří k častým potížím a příčina může být banální, ale i velmi nebezpečná až život ohrožující. Zkušený lékař je schopen na základě informací od pacienta stanovit i bez dalšího vyšetření správnou diagnózu.

1. Náhle vzniklá svíravá bolest na hrudi, pálení či pocit tlaku, pocení, celková slabost s dušností, strach o život, šíření bolesti z hrudi do spodní čelisti, ramen, mezi lopatky nebo do levé horní končetiny po malíček je typická pro akutní infarkt srdeční nebo jeho bezprostřední hrozbu.

Přivolání rychlé záchranné služby!!!

2. Náhle vzniklá bolest na hrudi zhoršující se kašlem a dušnost mohou signalizovat plicní embolii. Toto podezření narůstá, pokud stavu předcházel delší pobyt na lůžku například po operaci, sádra na dolní končetině, nasazení hormonální antikoncepce, otok a bolest jedné dolní končetiny bez úrazu. Za vnikem plicní embolie je probíhající hluboká žilní trombóza.

Přivolání rychlé záchranné služby!!!

3. Bolest na hrudi nebo podél žeber píchavého ostřejšího rázu, provokace bolesti určitým pohybem, rotací trupu, kašlem nebo při hlubším nádechu ukazuje na vertebrogenní příčinu potíží (od páteře). V tomto případě jde o vadné postavení hrudních obratlů – blokáda hrudní pateře vede k blokaci žeber a bolesti.

Návštěva praktického lékaře, neurologa, rehabilitace!

4. Bolest na hrudi doprovázená zvýšenou tělesnou teplotou, horečkou, zimnicí, zhoršení bolesti kašlem, dušnost, zvracení nebo nucení na zvracení vedou ůlékaře k nutnosti vyloučit akutní zápal plic.

Návštěva praktického lékaře, internisty, rentgen plic!

Hrudník je sídlem energetického centra – s r d e č n í  č a k r y. Tato čakra má zelenou barvu, je umístěna na pateři na úrovni hrudní kosti. Je zdrojem pocitu bezprostřednosti, lehkosti, pohyblivosti, něžnosti a lásky. Při energetické b l o k á d ě tohoto centra nemáme rádi sami sebe a pak ani ostatní okolní svět, jsme netolerantní, bez vnitřního klidu a pokory. Protože čakry reprezentují naše v i t á l n í tělo, které je nadřazeno a řídí tělo fyzické, projeví se důsledek energetické blokády v srdeční čakře jako srdeční onemocnění, infarkt, ischemická choroba srdeční, dále současně dochází k útlumu výkonosti imunitního obranného systemu a tedy vzniku rakoviny nebo těžkých neurodegenerativních onemocnění jako například roztroušená skleroza.

Otevřená a dobře fungující n e b l o k o v a n á  srdeční čakra je předpokladem výkonného imunitního systemu, dobrého zdraví, spokojeného života. Takový člověk s probuzenou srdeční čakrou je srdečný, veselý, optimistický, tolerantní, vyrovnaný. Není také schopen brát jiným stvořením život (s výjimkou sebeobrany), prozáří každé místo, kde se zrovna nachází, a není důležité, zdali přitom mluví nebo mlčí.

Tak to je pro dnešek všechno a příště probereme břicho. Přeji Vám, přátelé, pevné zdraví.

Slávek

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OD HLAVY K PATĚ: KRK

Krk spojuje hlavu s trupem. Vedou zde důležité cévy zásobující hlavu a mozek, nervové pleteně a je domovem štítné žlázy. Nepoškozená zdravá krční páteř je pohyblivá všemi směry. V oblasti krční páteře je umístěna pátá čakra jako důležité energetické centrum. Opět krásný český jazyk vyjadřuje: mám toho všeho po krk, zakroutím ti krkem, přišel o krk, hrdelní právo, apod.

Energetické centrum: pátá čakra.

Je smutným faktem, že současná mainstreamová medicína založená na důkazech nezná a nerozumí pojmu čakra. Je to dáno tím, že naše oko není schopno energetické centrum zachytit (existují nadaní jedinci, kteří čakry vidí, a to i v jejich charakteristických barvách) a konzervativce nepřesvědčí ani fakt, že přístroje již umí čakry detekovat a zobrazit. Toto centrum má modrou barvu, slouží jako spojnice mezi myšlenkou a vyjádřením. Sníží-li se průtok energie touto čakrou, je člověk příliš kritický k ostatním a neváží si jejich názorů. Většina onemocnění v oblasti krku spadá do jedné ze dvou kategorií. Buď lidé dostatečně neobhajují sami sebe, nebo toho chtějí říci příliš mnoho. Oba extrémy ovlivňují zdraví člověka. Krční čakra reguluje štítnou žlázu, hlasivky, průdušky, plíce a zažívací trakt.

Krční mandle:

Představují důležitou součást obranného systému našeho těla, bolest a zduření mandlí známe jako angínu. Pokud jsou nerozvážně krční mandle odstraněny, přechází onemocnění přímo na průdušky a plíce a tím jsme více na zdraví ohroženi. Návštěva praktického nebo ORL lékaře.

Štítná žláza:

Produkuje hormony, které ovlivňují spotřebu kyslíku, rychlost látkové výměny, růst a vývoj. Asi šest procent populace trpí nemocí štítné žlázy, patologickou nadprodukcí hormonů nebo naopak jejich nedostatkem.

Hyperthyreóza – nadprodukce T hormonů: zvětšená štítná žláza, bušení srdce, nadměrné pocení, nervozita, průjem, nesnášenlivost tepla, hubnutí, vypoulené oči

Hypothyreóza – nedostatek T hormonů: přibývání na váze, zimomřivost, deprese, únava, námahová dušnost, zácpa, padání vlasů a řídnutí zevního okraje obočí. Návštěva praktického lékaře a vyšetření ENDOKRINOLOGEM.

Krční uzliny:

Po krčních mandlích důležitý prostředek imunity. Jejich bolestivé zduření znamená boj mezi patogenem a organismem. Nebolestivé zduření a jako kámen tvrdá uzlina signalizuje nebezpečí rakoviny. Návštěva praktického lékaře / ORL lékaře.

Bolesti vyzařující do krku z hrudníku, jdoucí i k čelisti nebo do ramen, dušnost. POZOR!!! Jedná se o možný srdeční infarkt. Přivolání  R y c h l é  z á c h r a n n é  s l u ž b y .

Chrapot:

Při nachlazení je častou banální záležitostí, pokud ale přetrvává chrapot déle i bez nachlazení, je třeba podstoupit odborné vyšetření, které vyloučí nezhoubné uzlíky na hlasivkách nebo nádor. Návštěva praktického lékaře a ORL lékaře.

Ztuhnutí šíje, nemožnost předklonit hlavu k hrudníku pro zatuhnutí a bolest. Zvýšené tělesná teplota, bolesti hlavy, zvracení, citlivost na světlo a hluk: nebezpečí meningitidy! Přivolání R y c h l é  z á c h r a n n é  s l u ž b y

Zablokování krční páteře:

Je omezen pohyb hlavou konkrétním směrem, hlava bývá ukloněna, bolesti hlavy ostřejšího charakteru, nevolnost od žaludku, závrativý stav, bolest v hrdle při polykání bez angíny, porucha sluchu. Vyšetření NEUROLOGEM, ošetření metodou manuální medicíny, rehabilitace

Úrazy krční páteře:

ochrnutí horních i dolních končetin, porucha dechu

Vážení přátelé, nestrkejte prst skrz krk, krk nemá rád také průvan. Pokud do něčeho padnete po hlavě až po krk- ať je to zejména láska, a to nejenom k vašim blízkým, ale hlavně k sobě.
Slávek

 

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY OD HLAVY K PATĚ

Jak jsem slíbil v mém posledním příspěvku, budu se dnes věnovat konkrétním zdravotním potížím. Pro přehlednost začněme hlavou.

Hlava okupuje vrchol našeho těla a je šéf. Představuje sídlo důležitých smyslových orgánů a chrání naši centrálu – mozek. K hlavě se začasté vyjadřuje také český jazyk: neví, kde mu hlava stojí, má toho plnou hlavu, strká hlavu do písku, zamotalo mu to hlavu, ztratil hlavu, bezhlavě se zamiloval.

Hlava jako jediná neoblečená část našeho těla je pro všímavého lékaře zdrojem rychlé diagnostiky na první pohled. Množství a kvalita vlasů, velikost a tvar uší nebo vrásky v obličeji poskytují mnoho informací o zdravotním stavu a kondici. Ještě hlouběji se dostaneme pohledem do očí, jež představují okno do duše.

Bolesti hlavy představuji častý problém v ordinaci lékaře. Pro zkušeného lékaře je údaj o bolesti hlavy vždy velkou výzvou. Jeho ostražitost stoupá zejména v případě pacienta, který v minulosti na bolesti hlavy netrpěl. Příčin bolesti hlavy je nespočet a proto je nezbytné co nejrychleji v ordinaci vyloučit ty závažné a nebezpečné. Pro vaši představu uvedu několik typických příkladů bolestí hlavy a jejich příčin:

1. Náhlá a bez úrazu vzniklá bolest hlavy. Intenzivní, skličující, doprovázená zvracením a závratí. Taková bolest hlavy může znamenat krvácení do mozkových struktur, které je život ohrožující. Okamžité přivolání ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.

2. Silná bolest hlavy doprovázená horečkou, ztuhlá šíje, zmatenost, zvracení, přecitlivělost na hluk a světlo je typická pro zánět mozkomíšních plen: „meningitidu“. Okamžité přivolání ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.

3. Bolest hlavy při nachlazení, výrazná v oblasti čela, tváří a zhoršující se v předklonu signalizuje možný infekční zánět dutin – „sinusitidu“. NÁVŠTĚVA na oddělení ORL.

4. Mírnější, ale vytrvalá bolest hlavy během dne, občasná závrať a pocit na zvracení, námahová dušnost do schodů.Tak se projevuje vysoký krevní tlak. NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE a změření krevního tlaku. Znát hodnoty svého krevního tlaku je důležité i pro osoby, které nemají příznaky. Často i velmi vysoké hodnoty krevního tlaku nevyvolají subjektivním potíže a to je nebezpečné. Snad i proto dostal vysoký krevní tlak nálepku  t i c h é h o   z a b i j á k a.

5. Ostřejší bolesti hlavy, píchavé či řezavé, v zátylku, za uchem, kolem spánků, vznikající zejména při určité poloze hlavy jsou typické pro blokádu v oblasti krní páteře. NÁVŠTĚVA praktického lékaře, neurologa nebo rehabilitace.

6. Bolest poloviny hlavy, za okem, nevolnost od žaludku, zvracení, přecitlivělost na světlo nebo hluk doprovázejí „migrénu“. NÁVŠTĚVA neurologa.

7. Silná bolest v obličeji, bolest nad nebo pod okem, v oblasti horní i dolní čelisti doprovází „zánět trojklaného nervu“. NÁVŠTĚVA praktického lékaře, neurologa, ORL lékaře.

8. Bolest hlavy a puchýřky v obličeji značí infekční onemocnění – „pásový opar“. NÁVŠTĚVA praktického, kožního nebo ORL lékaře

9. Trvalá, na analgetika nereagující bolest hlavy, zhoršující se námahou, ale také znemožňující noční spánek, celková nevolnost, zvracení, poruchy vidění, sluchu nebo čichu mohou být příznaky „mozkového nádoru“. NÁVŠTĚVA neurologa.

Bolesti hlavy různé intenzity doprovázejí mnoho jiných akutních a chronických onemocnění, což dělá tuto problematiku složitější. Z vlastní zkušenosti doporučuji při nevýrazné bolesti hlavy během dne doplnit tekutiny, tedy obyčejnou vodu. Většina z nás trpí chronickou dehydratací, protože jsme ztratili pocit žízně.

V hlavě je umístěna důležitá centrála a nepřekonatelný výkonný biopočítač – m o z e k, který ve zlomku sekundy řeší naráz nespočet operací. Velmi příhodná se mi jeví jedna hláška zpěvačky Lucie Bílé: „Myšlenky marně hledají mozek“. Krásně vyjadřuje, že myšlenky vznikají mimo náš mozek a ten funguje jako jejich přijímač. Je to k nevíře, ale poslední výzkum potvrzuje tento předpoklad. Mozek přijímá vytvořené myšlenky, dále s nimi pracuje, a také je vysílá jako vysílač do okolí. Bakterie osídlující naše tlustého střevo představují společenství, které produkuje za optimálních podmínek až 80 procent serotoninu (hormon štěstí a optimismu), který je důležitý pro mozkovou činnost a do mozku jde z tlustého střeva krví. Proto se mluví v poslední době o druhém mozku, kterým je tlusté střevo.

Převažující charakter našich myšlenek nejvíce ovlivňuje celkový zdravotní stav, ale i celkově osud jednotlivce. Pozitivní myšlenky a s nimi spojené pozitivní emoce budují zdraví a negativní myšlenky a emoce zdraví ničí. Doporučuji znovu si přečíst na našem webu článek „Pyramida zdraví“.

Přeji Vám, přátelé, abyste si z ničeho nedělali těžkou hlavu, abyste ji neztráceli a aby se vám zatočila jenom z krásných můžu či žen – nebo po větší dávce alkoholu. Ideální je pro naše zdraví hlavu pravidelně vypínat v noci kvalitním spánkem nebo i během dne meditací. V mém případě vypínám hlavu během dne tak často, až mne Ivanka musí napomenout.

Slávek

JAK VLASTNĚ FUNGUJE NAŠE TĚLO?

Víte, že novorozenec má energetické tělo, které má velikost a tvar, do kterého dorosteme v dospělosti? Zasazené semínko rostliny doprovází energetické tělo, které dopředu ukazuje velikost a tvar dospělé rostliny, a to do nejmenšího detailu. Zkrátka existují energetické formy, do kterých se odlévá stavební fyzický materiál. Jak je to možné? Je to proto, že pro lidský vývoj – ale nejenom lidský – je primární energetická úroveň, které je nadřazená té viditelné fyzické. Pod vlivem energetických těl a jejich plánů se formuje fyzická hmota. A také pod vlivem a v závislosti na kvalitě energetických těl (vitálního, emočního a mentálního) naše fyzická těla dobře nebo špatně fungují, jsme zdraví nebo nemocní.

Další zásadní převratnou prokázanou skutečností je schopnost měnit v průběhu života naši genetickou informaci uloženou v DNA. Dědičnost se dnes jeví ve zcela jiném světle než v předcházejících desetiletích. Mělo se dlouho za to, že geneticky zděděné dispozice jsou určující pro osud daného jedince a proto je dodnes důležitou součástí lékařského vyšetření zjištění zdravotního stavu prarodičů, rodičů, sourozenců – tzv. rodinná anamnéza. Genetika ale není statická a definitivní záležitost. Jsme všichni schopni během svého života přepisovat geneticky uložené informace v buňkách (přepisovat DNA) a to ve velmi krátké době. Takový přepis informace může být k našemu prospěchu, ale také nemusí. To záleží jenom na nás. Je to ale dobrá zpráva pro ty z nás, kteří se děsí nemocí, kterými trpí jejich pokrevní příbuzní. Je konec modelu myšlení: matka mi zemřela ve 40 letech věku na rakovinu prsu a mne tedy čeká totéž. Ale i naopak nemusí platit: dožiji se ve zdraví devadesáti let jako moji rodiče. Tak to nefunguje, neboť bez práce nejsou koláče. V tomto případě bez práce na sobě.

Bylo prokázáno, že nemáme pouze jeden mozek. Dnes se mluví o druhém mozku, který představuje naše tlusté střevo. Zde žijící kolonie bakterií /mikrobiom tlustého střeva/ produkují za optimálních poměrů až 80 procent množství serotoninu a dalších působků rozhodujících o našem psychickém stavu. V našem mozku tedy probíhá tvorba pouze 20 procent těchto látek. V tomto světle je léčba deprese bez léčení tlustého střeva marná. Tlusté střevo je také zodpovědné za úroveň imunity. Uvědomujeme si tato fakta my lékaři, když několikrát do roka předepisujeme našim pacientům antibiotika? Po léčbě Penicilinem trvá náprava poměrů v tlustém střevu více jak půl roku.

Jako lékař jsem dlouho věřil, že za odvod zplodin našeho metabolismu z těla jsou zodpovědné pouze ledviny a žlučové cesty. Velmi mne překvapila informace (navíc logická), že pokud se potíme, dostáváme touto cestou z těla až 70 procent odpadních látek. Pokud tedy dostatečně pijeme vodu, jsme pohybově aktivní a potíme se, pak naše ledviny a ostatní detoxikační cesty mohou odpočívat a nepřetěžujeme je a šetříme. Pro naše zdraví platí – čím více potu, tím lépe.

S ohledem na existenci orgánových hodin, které už před staletími objevila čínská medicína, není zdravé ráno snídat. První jídlo bychom měli pozřít v 11 hodin dopoledne. Od 05 hodin do 11 hodin totiž v našem těle probíhá úklid a detoxikace. Fakticky první po probuzení je cesta na záchod, stolice, močení. V našich končinách silně zakořeněná představa laiků, ale i výživových poradců, že základem pro zdraví je silná snídaně, u mne tedy pod tíhou logických argumentů vzala zasvé. Podle posledních nejnovějších výzkumů je možno pomocí cíleného hladovění -půstu- likvidovat rakovinové buňky, a po dobu chemoterapie rakoviny je vhodné také držet půst (například pít pouze vodu). Tímto způsobem ochráníme naše zdravé buňky před destrukčním vlivem cytostatik, jak bylo nedávno prokázáno při takto modifikované léčbě například ve Spojených státech. Nyní se běžně doporučuje u pacientů s rakovinou po dobu chemoterapie posilovat jídlem chřadnoucí organismus

Uvedl jsem dnes jenom zlomek nových převratných informací. Měli bychom tyto informace brát vážně, pokud nás zajímá zdraví naše nebo našich blízkých. Je faktem, že současná mainstreamová věda a medicína setrvá hodně dlouho u zaběhnutých představ a léčby. Vyplatí se ale v tomto případě vybočit ze stáda a jít proti proudu. Pokud nový způsob v léčbě nemocí a pochopení mechanismů jejich vzniku povede k vyléčení i těch nejtěžších nemocí, je to výhra pro konkrétní pacienty, ale také dojde k urychlení překonání starých paradigmat v medicíně. Dějiny nás učí, že změna vědeckého náhledu bývá pomalá, a trvá i třicet let, nežli vezmou novou realitu za svoji vědci a politici. Tak se kdysi na vrcholné akademické úrovni mohlo tvrdit, že je nesmysl, aby vzlétlo letadlo těžší než vzduch nebo vyjela lokomotiva poháněná silou páry.

Je velká škody, že místo spolupráce a spojování toho nejlepšího z dnešní moderní medicíny a na druhé straně fungující léčby bylinami, homeopatií, akupunkturou, meditací nebo kvantovým léčením, probíhá nesmiřitelný boj vedený představiteli medicíny „založené na důkazech“. Co na tom, že
důkazy bývají často vyrobeny na papíře na zakázku farmaceutických firem. Za tímto cynickým přístupem jsou samozřejmě peníze a kariérní jistoty v nejisté době.

Já osobně odmítám čekat i 30 let na změnu filozofie léčby, raději sám realizuji v praxi nové poznatky. Mám výhodu, že všechna nová opatření věnuji prevenci a neřeším doposud své zdravotní potíže, nemoci. Zejména pro ty z vás, kteří se potýkají s chronickým nebo život ohrožujícím onemocněním, jsou ty správné informace životně důležité. Také je ale nezbytná vytrvalost a odvaha jít u nás nevyšlapanou cestou, od které nás zrazují nejenom mnozí lékaři, ale i milující rodina.

Přeji vám přátelé pevné zdraví a v příštích článcích se pokusím poskytnou návody pro řešení konkrétních zdravotních potíží.

Slávek

OFICIÁLNÍ NEBO ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA?

Ideální situace je ta, kdy jsme zcela zdrávi a lékaře ani medicínu nepotřebujeme. Věřím, že i v dnešní době jsou mezi námi jednotlivci, kteří u lékaře nikdy nebyli – a pokud ano, potom z formálních důvodů, například pro razítko na potvrzení. Odhaduji, že jich ale mnoho není, spíše jako šafránu.

Na počátku mé lékařské kariery před více jak třiceti lety jsem jich ale potkával více. Naše setkání neprobíhala v ordinaci a neměli často ani založenou kartu pacienta. Venkovské povětří, zdravá strava, pravidelný příjem té správné dávky alkoholu, fyzická práce a veselá povaha byly zřejmě těmi správnými ingrediencemi. Ale to je již minulostí. Očkovací programy pro kojence, toxická medicína založená na barevných a drahých tabletách na vše, rakovinu probouzející častá vyšetření na mamografu, devastující způsob léčby onkologických nemocí, nadužívání antibiotik a ničení naší imunity ve střevech, nikdy nekončící boj s cholesterolem toxickými léky – to jsou jen namátkou některé faktory, kterými se medicína prohřešuje proti svému poslání léčit a neublížit. Nenasytné farmaceutické koncerny vychovaly generace lékařů, kteří nikdy nepochopili nebo zcela rezignovali na své posvátné řemeslo. Výsledkem je ale také jejich trápení, pokud onemocní sami.

Druhým a zcela zásadním faktorem podepisujícím se negativně na našem zdraví je popírání odpovědnosti za své zdraví, které svěřujeme slepě do rukou lékařů a lékárníků. Odevzdáváme tak svoji moc nad vlastním zdravím a stáváme se tudíž „ne-mocní“. V dnešní hektické době už vůbec nemáme čas vážně se zabývat kvalitou naší stravy, zdravým pravidelným pohybem nebo příjmem tekutin a pozitivní myšlení je nedosažitelné a také často nehledané. Jednoduchá pravidla šťastného života tedy neznáme nebo se jimi neřídíme.

Třetí skutečností, která se podepisuje na našem zdraví, je stále se zhoršující kvalita potravy a životního prostředí. Chemtrails na obloze, neviditelný elektromagnetický smog ve formě radiových vln, WiFi technologií a uměle vytvořených geopatogenních zón v našich
domovech – přímo devastují naše energetická těla, jejichž poškození se také přenese ve formě nemoci na tělo fyzické. Je tedy pouze otázkou času, kdy za těchto okolností vážně onemocníme. Náš pasivní přístup k sobě a k životu jako takovému ruku v ruce se současným trendem léčení nese potom své hořké plody, zmenšuje se kvalita a zkracuje délka našeho života. Žijeme v době, kdy se rodiče dožívají vyššího věku, nežli se dožijí jejich děti.

Jakou medicínu si ale máme v případě vážné nemoci vybrat? Tu oficiální, založenou na „vědeckých důkazech“, nebo tu alternativní, prověřenou staletími zkušeností?

Pochopení poselství nemoci je prvním nezbytným krokem k našemu vyléčení. Nemoc nepřichází jako náš nepřítel, ale láskyplné, byť důrazné, upozornění, že jdeme životem po špatných cestách. Úkolem vážného úrazu nebo nemoci je nasměrovat nás ke změnám pro dobro naší duše a těla nezbytným. Poděkujme tedy nemoci, pokud nás dříve, nežli to stačíme, nezabije. A potom už nezbývá, než změnit způsob svého dosavadního myšlení, překopat žebříček životních hodnot, probudit v sobě a na sebe zaměřit lásku. Vše výše popsané není snadné, ale pokud se o to upřímně snažíme, pak se uzdravíme i ze smrtelné nemoci. Výsledkem této naší alchymistické proměny je znovudosažení zdraví. Jsme-li schopni takto na sobě zapracovat, je už méně podstatné, jestli si vybereme oficiální medicínu nebo tu alternativní. Optimální se jeví ale kombinace obou přístupů.

A prosím věřte, že pokud s pokorou, bojovností i vírou v uzdravení pochopíte poselství nemoci, potom Vám bůh, vyšší inteligence nebo – chcete-li – vesmír otevře v ten správný čas ty správné dveře ordinací lékařů i léčitelů.

Pevné zdraví všem, přátelé

Slávek

REPORTÁŽ O PŮSTU S VODOU

 

V jednom z posledních článků jsem psal o půstu a slíbil jsem vám informace o jeho průběhu. Takže tady jsou mé poznatky. Nadšení bylo předem veliké, stejně jako zvědavost. Drželi jsme s Ivankou půst s vodou, který proběhl v období před Velikonocemi. Důležitým bodem našeho plánu byla kvalitní voda, pro kterou jsem jel s předstihem k vyhlášené studánce. Velký barel vody se tak na několik příštích dnů stal jediným zdrojem obživy a osvěžení.

Považoval jsem za rozumné přejít na půst pozvolna a dva dny před jeho zahájením jsem jedl pouze jablka a pil vodu. Připravil jsem tedy zažívání a střeva na období bez jídla. Naše plány s půstem narušily pouze panující nízké venkovní teploty, v noci pod minus deset stupňů a během dne pod nulou. To působilo větší metabolický obrat. Nezbytou součástí půstu je pohybová aktivita a také z toho důvodu jsem si vzal v zaměstnání dovolenou. Jezdil jsem venku na kole, ale s ohledem na mrazy bylo příjemněji v posilovně.

Náš půst trval pět dní, tedy méně, nežli jsem plánoval. Ověřil jsem si, že kritický je třetí den půstu. Po dobu půstu jsem měl přebytek energie, potřeba spánku byla menší, od druhého dne pominul pocit hladu nebo nějaké chutě. Pití vody jsme doplňovali černou kávou pro její stimulační a detoxikační účinky. I přes pravidelný a intenzivní pohyb se nedostavovala hypoglykémie nebo jiná slabost. Vedlejším efektem půstu byl váhový pokles o pět kilogramů.

Pátý den hladovění jsme s Ivankou usoudili, že půst ukončíme. Tělo nám, oběma signalizovalo „stop!“ a pokračování v hladovce by bylo kontraproduktivní. Prvním naším jídlem byla čerstvě uvařená hrášková polévka a chutnala přímo božsky.

Co tedy říci na závěr?

Půst s vodou byl zajímavou zkušeností. Příště zvolím pouze lepší načasování. Tedy nebudu přihlížet pouze k předvelikonočnímu termínu, ale také k panujícímu počasí a počkám na oteplení. Jinak se mi upravilo zažívání, váhový úbytek nešel na úkor svalové hmoty, ale pouze tuku. Po dobu půstu raketově narostla výkonnost imunitního systému, proběhl generální úklid opotřebovaných buněk a likvidace možných onkologicky změněných. Plánuji vynechat jeden den v týdnu jídlo a pouze pít vodu. Konkrétní den jsem zatím nevybral, trochu to odkládám.

Přeji vám hodně zdraví – půst vám k tomu může výrazně pomoci.

Slávek

ZBYTEČNÉ NEMOCI A PŘEDČASNÁ ÚMRTÍ

Vážení přátelé, čím více se starám o své tělo a duši, tím častěji si všímám při své práci, ale i mimo ni, lidiček, kteří i v mladém věku trpí vážným onemocněním nebo jejich kombinací. Život takového člověka se tak stává méně plnohodnotný, často velmi bolestný. Potkávám ale i mnoho jiných doposud  zdravých, jejichž způsob myšlení, fyzická pohodlnost a nevhodná skladba stravy vzdalují tyto jedince od ideálu zdraví a otázkou je jenom to, kdy ta či ona nemoc zaklepe na dveře. Ani potom není nic ztraceno, pokud nemoc změní  jejich přístup k sobě a světu kolem. Ne vždy se to však podaří. Není tedy divem při tomto převažujícím trendu, že na přirozené stáří umírá u nás asi jenom čtyři procenta obyvatel. Pouze tak málo z nás naplňuje motto mého oblíbeného léčitele a učitele pana Calábka: „Člověk by měl umřít zdravý a tehdy až chce“.

Každé období našeho života je jiné a může být krásné. Obraz našeho života si malujeme sami a také rozhodujeme, zdali to bude mazanice nebo umělecké dílo. Dnes již odmítám výmluvy na genetiku, nešťastné dětství, zlé životní partnery a nevděčné děti. Každý zdravý a úspěšný člověk by mohl vyprávět, co vše musel v životě překonat. Liší se od ostatních jedinců pochopením těžkých životních zkoušek a reakcí na ně. Tedy ví, že vše “ špatné“ je k něčemu dobré, nic v životě není náhoda a že až po pádu na úplné dno se můžeme odrazit k něčemu lepšímu. Cesta ke zdraví a štěstí je charakteristická také každodenní prací, která k cíli vede. Nic totiž není zadarmo. Ne každému se chce na sobě pracovat a výsledky tomu odpovídají.

Čím je tedy charakteristická špatná a nezdravá životní cesta?

1.chybné stanovení priorit: majetek, prestiž, tituly a moc.

2.samaritánství: všichni ostatní jsou cennější nežli já

3.za mé zdraví nese odpovědnost lékař, jsem přece pojištěný a on je studovaný

4.jsem utahaný z práce, nechtějte po mně ještě pohyb

5.budu jíst, co mi chutná, a co jí všichni ostatní

Uvedl jsem jen několik bodů z mnohem delšího seznamu.

Jak se projevuje v ordinaci pacient zastupující tuto cestu?

Při podání ruky k představení moji ruku nesevře, ruka je vlhká a chladná. Do očí mi nepohlédne.

Na dotaz, zda bere pravidelně léky, odpoví ano, je jich více a on si nepamatuje jejich názvy (často neví ani na co jsou)

Při vysvlečení do půl těla lékař vidí ochablé paže bez svalů, nadměrné množství tuku, pokožku posetou znaménky různého druhu, zejména jaterního původu. Ochablé držení těla a deformity páteře doplňuje pohled na dolní končetiny, které svaly neoplývají, zato často křečovými žilami a otoky kolem kotníků. Obrázek doplňuje plíseň na nehtech nohou, ochablé břišní a hýžďové svaly.

Kolem padesáti let věku je mnoho pacientů již po operaci slepého střeva, žlučníku, operaci gynekologické a křečových žil. Také není výjimkou operace srdce nebo alespoň zavedené stenty v něm.

Do kolonky chronická onemocnění pak zapisuji: vysoký krevní tlak, cukrovka, plicní astma, revma, dna, alergie na léky, prach, pyl, kočku, psa, trávy.

Ano, to je častý obrázek v ordinaci a tak bývám smutný. Já vím, že i zdraví je soukromá záležitost každého člověka. Přesto v pacientovi vidím jedince, který po zdraví touží, je to něčí syn nebo dcera, manžel-manželka, otec-matka, dědeček-babička. Každý z nás je důležitý pro své bližní a jedinečný na této naší planetě. Pak mnou zazní jedna věta, která projede hlavou i srdcem:“Sklízí přece, co zasel“ Ano je to tak a pokud se mne nezeptá, tak nemám právo mu zasahovat do života, páchat dobro proti jeho vůli, a to ani jako lékař. Tím spíše, pokud přijde s akutní záležitostí na lékařskou pohotovost a vidíme se poprvé a často i naposled.

Jak vypadá představitel zdravé životní cesty?

Při vstupu do ordinace podává ruku lékaři, pevně ji tiskne, ruka je teplá, současně se dívá do očí.

Při dotazu na léky odpoví, že léky nebere a chemii nemá rád.

Operace žádné neprodělal, zato zlomeniny končetin v minulosti nějaké měl, vždy ze sportu.

Při vysvlečení vidí lékař svaly, správné držení těla, opálenou pokožku bez znamének, ploché břicho a pevný zadek.

Většinou přichází pro nachlazení, které již sám doma léčil bylinkami a medem. Na dotaz, zda je nachlazený  často, odpoví, že se to děje minimálně, ale ví, kde tentokrát udělal chybu.

Jaké má takový člověk životní priority?

1. zdraví a štěstí

2. nejdůležitější bytostí jsem já (to neznamená sobectví, protože nezištná pomoc bližnímu je pro něho samozřejmostí )

3. nenechá se zneužívat ostatními a z ničeho nemá strach

4. bez pravidelného  pohybu nemůže existovat

5. uvědomuje si důležitost odpočinku po námaze jako základ pro další pravidelnou pohybovou aktivitu

6. jí zdravě a našel, co jeho potřebám vyhovuje, brání se všem potravinovým jedům, tedy cukru, pšenici, margarinům, glutamátům a umělým sladidlům.

7. odmítá veškerá očkování až na tetanus po úrazu

8. neposlouchá, nečte a nesoustředí se na negativní stránky života, přitom si jich je vědom. On ale nevkládá do těchto informací své emoce.

9. miluje sám sebe, přírodu, humor, tanec, nevěří na katastrofické scénáře, nebojí se smrti, ale přesto si váží každé hodiny i nového dne života.

10. žije v přítomném okamžiku.

Tak co, přátelé, do které skupiny pacientů byste se sami zařadili?

Přeji Vám krásné jaro a v dalším příspěvku budu informovat o nedávném půstu s vodou.

Slávek