Příspěvky

ROK 2020 A JAK HO PŘEŽÍT VE ZDRAVÍ

Nevím, zdali si to uvědomujete přátelé, ale žijeme v novém prostředí, které klade na naše fyzická těla a psychiku velké nároky. Zjišťujeme, že způsob, jakým jsme žili ještě nedávno v letech minulých, jde nyní jenom velmi těžko realizovat.

Někteří z nás mají potřebu jít večer dříve do postele, jiní nespí téměř vůbec. Střídání nálad i několikrát během jednoho dne, či náhle přicházející smutek jakoby bez příčiny. Náhlý nedostatek energie, který vede i během dne ke zdřímnutí, pokud k tomu máme možnost. Je to snad tím, že stárneme? Musím odpovědět, že není, anebo pouze okrajově. Pocity výše uvedené mají i mladí a zdraví lidé. Co je tedy jinak?

Současné okamžiky našeho života se odehrávají v prostředí Transformace. Co si pod tímto pojmem máme představit? Naše planeta matka Země stejně jako naše sluneční soustava změnila své energetické frekvence. Naše nedokonalé smyslové orgány energii a její změny nevidí, ale to neznamená, že neexistují.  Odlišné a nové frekvence kosmického záření dopadajícího na Zemi, stejně tak jiná intenzita a kvalita slunečních paprsků, razantní snížení magnetického pole Země, zvýšení Schumanovy rezonance (srdeční frekvence naší planety) z hodnoty 7.83 HZ na 8.5-16 Hz, to jsou jenom některé faktory měnícího se životního prostředí, ve kterém žijeme své každodenní životy.

Další typickou novou skutečností je odhazování masek „lidé už nejsou schopni přetvářky, a tak najednou je zřejmé kdo je kdo“. Je těžké nadále lhát a pokud to zkusíme, pravda si velmi rychle najde cestu na povrch.

Chybování a nedůslednost v naší životosprávě, ale i myšlení a emocích, vede velmi rychle k nemoci. Doba, kdy rakovina byla důsledkem mnoha předchozích let nesprávného života je pryč, stejně tak jako projev ostatních fyzických nemocí. A NAOPAK. Návrat k čistotě našich myšlenek a úmyslů, budování vnitřního klidu bez ohledu na zevní okolnosti, naslouchání potřebám těla a duše, vede k nezvyklé odolnosti a k fyzickému zdraví. Vzpomínáte na Popelku, jak třídila hrách a popel? Tak to je ono, naše životy dospěly nyní do fáze nezbytné upřímnosti a probuzení v nás těch prastarých hodnot, jako jsou poznání sama sebe, bezpodmínečná láska, pokora, soucitnost, empatie a slušnost. Dále si ale musíme uvědomit hodnotu všech prožívaných emocí, a umožnit tedy i těm tzv negativním se projevit. Pozitivní i negativní emoce nám uškodí nejvíce pokud je v sobě zadržujeme a neprojevíme. Z tohoto pohledu není žádná emoce dobrá, anebo špatná, ale rozhodující je kdy, a za jakých okolností, je motorem našeho konání.

Dnes jsem se pokusil jenom naznačit změnu našich životních podmínek. Nové a náročné prostředí transformace je pro někoho darem, a pro jiné jejich koncem. Další fyzická existence našich těl, a tedy naše budoucnost na této planetě, je podmíněna naší poctivou každodenní prací na sobě, našich myšlenkách, emocích, životosprávě a víře v něco, co nás přesahuje a je naprosto objektivní. Jestli to nazveme Bohem, Univerzem, Matkou přírodou, Láskou, to je jen na nás.

 

Přeji vám všem zdraví a štěstí

Slávek

 

NOVÁ ZEMĚ

Vážení přátelé,

nadlouho jsem se odmlčel a nepsal nové články. Nebylo to leností, ale jen dalším tříděním informací, a také prací na sobě v této složité době. Chtěl bych vám dnes nastínit, k jak velkým změnám prostředí života na Zemi došlo, proč se tak stalo, a předat můj návod, jak to vše ustát a přežít.

V předchozích článcích na našich stránkách, jsem předával informace, které pro řadu z vás byly nové, netradiční a odlišné od mainstreamu moderní medicíny „založené na důkazech“(rozuměj sloužící zájmu farmaceutických koncernů).  Kladl jsem důraz na převzetí osobní odpovědnosti každého z nás za budování, a udržení svého dobrého zdraví, akcentoval jsem rozhodující roli kvality našich myšlenek a emocí, na zdravotní stav a fungování těla. Byl opakovaně zmíněn životadárný vliv pravidelného pohybu, dostatku čisté vody a vhodné  stravy. To vše platí i nadále. Mým dnešním úkolem je vysvětlit změnu životních podmínek na zemi, prostředí, ve kterém se odehrávají naše životy, a příchod nových
vysokovibračních energií, přetvářející naší matku Zemi na Novou Zemi.

Rok 2012, byl již dlouho dopředu označen jako rok konce světa, katastrofické scénáře a proroctví odrážela pouze nepochopení předpovídaných událostí mnoha proroky, ale zejména Mayským kalendářem. Rok 2012 neznamenal konec světa, a bylo vysvětleno špatné pochopení jinak bezchybného mayského proroctví. Nepředpokládalo totiž konec světa, ale konec jedné velmi dlouhé éry života na zemi. Lidé nadaní mimosmyslovým vnímáním, ale také závěry pokročilé nové fyziky, matematiky a biologie, přinášely znepokojivé informace o změnách životních podmínek. Také o nových silných kosmických energiích dopadajících na zemi, či změnách lidského genetického kódu (genomu)a hrozícím přepólováním planety země apod.

Změny, započaté v roce 2012, pokračují do dnešních dnů. Klimatické proměny, tornáda, vichřice, zemětřesení, vymírání celých živočišných či rostlinných druhů, neúčinnost mnoha dříve spolehlivých léků, nová onemocnění, radikalizace lidského myšlení a jednání, to vše ukazuje na fakt, že žijeme v dříve neznámém, novém a náročném prostředí. Je to zcela odlišné od dosavadních zkušeností, nejenom naší generace, ale i mnoha předchozích. Blíží se tedy, díky těmto změnám, pád do apokalypsy a konec světa? Je to také náš konec jako lidstva?

Přátelé není to konec, je to nový začátek, jehož cílem je proměna na planetě Zemi, přechod do vyšší úrovně vědomí a povznesení na vyšší energetickou a duchovní úroveň matky Země a jejích dětí, všeho živého i neživého. Existence v této Nové Zemi je a bude, stále více postavena na jiných zákonitostech, a bude klást, a už klade, přísnější požadavky na naše lidské myšlenky, emoce a činy.

Už mnohokrát jsem upozorňoval na fakt, že rozhodující vliv na kvalitu našeho života a zdravotní stav, mají neviditelné, ale o to silnější energie, pracující v našich nehmotných energetických tělech (vitálním, emočním a myšlenkovém).  Tok a frekvence těchto energií, rozhoduje o kvalitě a fungování našich tělesných buněk a orgánů, a řídí chod fyziologických procesů. Kvalita těchto energií a úroveň frekvence jejich vibrací ve finále rozhodují, o zdraví nebo nemoci, či našem fyzickém zániku tedy smrti. Z toho vyplývá, v podmínkách Nové Země, ještě více apelovat na změnu kvality myšlenek a emocí u léčených lidí, a probuzení spirituality u doposud trpícího pacienta.  Jak v minulosti dokázalo osobním příkladem mnoho na smrt nemocných, lze utéci i hrobníkovi z lopaty. Většinou sami, bez cizí pomoci a intuitivně, provedli změnu ve svém softwaru, právě při vědomí blížícího se konce. Ještě přesvědčivější jsou výsledky opravdového člověka a génia pana Vladimíra Kafky, při léčení pacientů v terminálním stadiu rakoviny.  Akademický malíř, ve svém ateliéru místo malování obrazů, inspiroval na smrt nemocné k životu. Učil je, těžkou nemoc přijmout, milovat ji jako svoji součást, pochopit její poselství směřující ke změně v dosavadním způsobu života. Učil soustředit se ne na nemoc a obavy, ale na radostné plány a vyhlídky do budoucna. Mnoho na smrt nemocných dokázalo kvantový skok ve svém vědomí, a zcela se navzdory zkušenostem, statistikám a prognózám lékařských kapacit, se uzdravili. Ano, stovky lidí se dokázalo s Vladimírovou pomocí zázračně uzdravit, a jistě mnozí z nich mu posílají na druhý břeh své díky a lásku.

Co se děje na naší Nové Zemi, a jak máme žít a přežít tuto dobu transformace?

1. Komprimuje se čas a vše se zrychluje.

Pokud jsme v minulosti chybovaly ve svém myšlení, emocích, nebo životním stylu, nemoc se nakonec vždy, podle typu chybného způsobu života, projevila a dostavila, většinou ale po delší době. V dnešní době, se naše prohřešky a stíny, projeví velmi rychle. Doba, kdy vznik rakoviny trval léta chybného života, je pryč. Na čištění naší karmy už moc času nezbývá.  Vzdálenost mezi příčinou a následkem,  se tedy dramaticky zkrátila. Ale pozor, také naopak!  Změna našeho vnitřního nastavení pozitivním směrem, a vážně míněné uchopení života, vede k rychlým uzdravením nejenom tělesného fungování, ale všech životních okolností. Vše, co nyní vyšleš, se ti rychle vrátí. (turbo)

2. Pochopení nadpozemských věčných zákonů vesmíru a jejich uvedení do každodenního života, je manuálem pro zdravý život na Nové Zemi.

Jaké zákony mám na mysli? Nic nového pod sluncem, tyto zákony vyslovil mnohokráte v minulosti Ježíš, a mnoho jiných avatárů. Podle těchto zákonů žije nevědomě mnoho lidí, aniž by si je uvědomovalo, protože k nim přišlo správnou výchovou v dětství, svojí duchovní čistotou a správnou
mírou poučení ze svých chyb. Stačí: nezabíjet, nekrást, nepodléhat nenávisti, závisti, pýše, lakotě, žárlivosti, závislosti a strachu. Cílem je milovat bližního, jako sebe sama. Pochopit, že ty a já, jsme jedno.

Obstojíme v nových životních podmínkách uchopením a prohloubením naší duchovní moci, kterou zapomenutou nosíme všichni od nepaměti v sobě.

Naše duchovní proměna umožní fyzické přežití v nových energetických kvalitách na planetě Zemi, a dojde k přizpůsobení tělesných pochodů vysokým energetickým vibracím. Současně se budou objevovat nové báječné dovedností, probuzení mimosmyslového vnímání, telepatie apod.
Naše proměna neposlouží ale pouze nám, ale všemu živému okolo (vědomí má třeba i kámen). Dosažení vyšší úrovně vědomí jednotlivce přispívá ke zvýšení hladiny vědomí naší matky Země a ochrání jí tak, od možné zkázy.

Jedinou nadějí a doporučením pro šťastný a zdraví živost na Nové Zemi, je změna v každém z nás, a na tom pracujme neúnavně a odhodlaně. Pokud nastoupíme cestu směrem od tmy ke světlu, pak přežijeme a zažijeme krásný život, o kterém se nám ani nesnilo. Prospějeme nejenom sobě, ale
také celku. Nejnovější koncepce fyziky a kosmologie  dokazuje, že ve vesmíru, i přes jeho nekonečnost, vše souvisí se vším. Celý vesmír čeká se zatajeným dechem, jakou cestou se vydáme pro dobro své, ale i veškerenstva.

Vítejte v Nové Zemi  a buďte zdrávi

Slávek